Nota Horacio Gutierrez – Jura Macho Angus – Palermo